Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

5. Je ve Školním vzdělávacím programu Vaší školy zařazeno využívání naučných stezek?

1          2          3          4          5

Rozhodně

ano

Název školy, na které učíte:

Délka Vaší praxe (v letech):

3. K některým naučným stezkám jsou předem připravené materiály (průvodce, pracovní listy, projekty). Vyžadujete takový materiál při návštěvě stezky s žáky?

 

Dotazník - využití naučných stezek na 1. stupni ZŠ

8. Jak často navštěvujete s žáky naučné stezky?

Tento dotazník je věnován výzkumu na téma Naučné stezky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem je zmapovat využití naučných stezek ve výuce na 1. stupni ZŠ. Dotazník je součástí mé diplomové práce, jeho vyplnění je anonymní.


U výběrových otázek (otázky 1-4) zakroužkujte, prosím, jednu z možností.

2. Máte při výuce prostor pro vyučování mimo třídu/školu (např. venku)?

 

4. Pokud byste měli k dispozici průvodce/pracovní listy/projekt k dané naučné stezce, zapojili byste naučnou stezku do výuky?

 

9. Jaké jsou ohlasy od žáků na využívání naučných stezek ve výuce?

Rozhodně

ne

1. Myslíte si, že je vhodné využívat naučné stezky ve výuce na 1. stupni ZŠ?

 

Pokud ano, v jaké vzdělávací oblasti (vyberte jednu nebo více možností)?

7. V rámci jakých předmětů je podle Vás vhodné naučné stezky využívat (vyberte jednu nebo více možností)?

Váš věk:

 

6. Jaký je podle Vás největší přínos využívání naučných stezek ve výuce?

jazyk a jazyková komunikace

matematika a její aplikace

informační a komunikační technologie

člověk a jeho svět

člověk a zdraví

umění a kultura

člověk a příroda

člověk a společnost

člověk a svět práce

český jazyk a literatura

cizí jazyk

matematika

prvouka

přírodověda

vlastivěda

hudební výchova

výtvarná výchova

tělesná výchova

pracovní činnosti

10. Znáte nějakou naučnou stazku v okolí Vaší školy?

Pokud jste odpověděli kladně, napište název stezky a pokračujte otázkou č. 11?


Pokud v okolí Vaší školy žádnou naučnou stezku neznáte, na další otázky nemusíte odpovídat.

11. Jak je tato naučná stezka dlouhá?

12 Jaké má tato naučná stezka vybavení (vyberte jednu nebo více možností)?

informační panely

menší vysvětlující tabulky

interaktivní panely s úkoly

tagglisty

Jiné, napište jaké:

13. Jsou k této stezce k dispozici nějaké informační materiály?

internetové stránky s informacemi o stezce

Pokud ano, vyberte jaké (vyberte jednu nebo více možností):

tistěný průvodce na vyžádání

pracovní listy na vyžádání

průvodce volně dostupný na internetu

pracovní listy volně dostupné na internetu

Jiné, napište jaké:

14. Do jaké kategorie, podle zaměření, byste tuto stezku zařadili (vyberte jednu nebo více možností)?

vlastivědná

zaměřená na faunu

lesnická

zaměřená na flóru

geologická

literární

historická

hornická

sportovní

Jiné, napište jaké:

15. Pro koho je tato stezka přístupná (vyberte jednu nebo více možností)?

pro pěší

pro cyklisty

pro automobily

pro handicapované